2021

Soutěž

Zajímá Tě, jaké ceny můžeš vyhrát nebo jaká jsou přesná pravidla? Na této stránce se dozvíš vše! 

Výherní ceny

Dlouhodobá soutěž v rámci všech pochodů Česky pěšky

Losování z účastníků, kteří absolvovali 6–⁠15 pochodů
1x wellness víkend pro 2 osoby
Losování z účastníků, kteří absolvovali 3–⁠5 pochodů
3x krosna 65 l
Losování z účastníků, kteří absolvovali 1–⁠2 pochody
15x chytrý náramek

Krátkodobá soutěž v rámci každého pochodu Česky pěšky

3x malý batoh 15 l
10x láhev
10x čelovka

Pravidla Soutěže s Česky pěšky

Tato pravidla upravují podmínky Soutěže s Česky pěšky (dále jen „Soutěž") a jsou jediným dokumentem, který zcela a závazně upravuje pravidla této soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem Soutěže je Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále jen „Pořadatel").

Organizátorem Soutěže, který poskytuje praktické kroky při jeho organizaci, je Sport Invest Marketing, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 27368637, DIČ: CZ27368637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15867 (dále jen „Organizátor").

Podmínky Soutěže, místo a doba trvání

Soutěž s Česky pěšky

Soutěž se bude konat od 22. 05. 2021 do 13. 11. 2021 (dále jen „Soutěžní období"). Registrační období do Soutěže je ve stejném termínu.

V případě, že dojde ke změně termínu pochodů či k přerušení či zrušení celé Soutěže, vyhrazuje si Pořadatel a Organizátor Soutěže právo na změny v Soutěži.

Soutěž se bude konat na internetových stránkách www.ceskypesky.cz (dále jen „webová stránka Soutěže"), kde se mohou účastníci registrovat.

Soutěžící

Soutěže se může účastnit každý, kdo dosáhl věku nejméně 15 let a má bydliště v České republice.

Pro účast v Soutěži je nutné se kdykoliv během Soutěžního období zaregistrovat na webové stránce Soutěže do 13. 11. 2021 do 23:59 a potvrdit bezpodmínečně přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (přihlášky) je poskytnutí osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo osoby, která dosáhla věku nejméně 15 let.

Každý účastník se může registrovat pouze jednou a pouze pod svým vlastním jménem a e-mailem a Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo zkontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby zaměstnané nebo v podobném vztahu s Pořadatelem nebo Organizátorem, nejsou způsobilé k účasti v Soutěži, stejně jako osoby v podobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem nebo s agenturami pověřenými zajišťováním Soutěže, jejich rodinnými příslušníky a osobami, které jsou kterékoliv z uvedených osob blízké.

Mechanismus Soutěže, losování

Úkolem soutěžícího je se zaregistrovat na webové stránce Soutěže po absolvování alespoň jednoho pochodu.

Výherci krátkodobé soutěže (Soutěž po každém pochodu Česky pěšky) budou určeni na základě náhodného losování z účastníků daného pochodu. Aby byl účastník zařazen do slosování, musí být zaregistrován na webové stránce Soutěže, a to nejpozději do 23:59 hod. ve stejný den, kdy se pochod Česky pěšky uskutečnil.

Výherci dlouhodobé soutěže (Soutěž probíhá po celé Soutěžní období) budou určeni na základě náhodného losování ze 3 kategorií podle počtu absolvovaných pochodů.

 • 1–2 pochody
 • 3–5 pochodů
 • 6–15 pochodů

Aby byl účastník zařazen do slosování, musí být zaregistrován na webové stránce Soutěže, a to nejpozději do 23:59 hod. v den posledního pochodu Česky pěšky (13. 11.).

Pořadatel Soutěže informuje výherce prostřednictvím e-mailu a SMS, aby poskytl údaje nezbytné pro zaslání výhry. Pokud vylosovaný Soutěžící nebude reagovat na výzvu Pořadatele soutěže, bude nahrazen vylosovaným náhradníkem.

Losování

Losování výherců cen v krátkodobé soutěži bude probíhat vždy v pondělí po skončení každého z pochodů Česky pěšky.

Losování výherců cen v dlouhodobé soutěži proběhne v pondělí po skončení posledního pochodu Česky pěšky.

Ceny

Krátkodobá soutěž se uskuteční v rámci každého jednotlivého pochodu a bude vylosováno celkem 23 výherců, kteří obdrží 3x batoh, 10x sportovní láhev a 10x čelovku. Výhru není možné vybrat, losovat se bude v pořadí, ve kterém jsou výhry napsané – tedy první 3 vylosovaní získají batoh, dalších 10 získá lahev a dalších 10 čelovku.

Dlouhodobá soutěž probíhá v rámci všech 15 pochodů, kdy se po skončení posledního pochodu rozdělí účastníci do 3 skupin podle počtu absolvovaných pochodů, a z nichž se budou losovat výherci:

 1. skupina 
  počet absolvovaných pochodů 1–2: 15x chytrý náramek
 2. skupina
  počet absolvovaných pochodů 3–5: 3x turistická krosna
 3. skupina
  počet absolvovaných pochodů 6–15: 1x wellness pobyt na jednu noc pro dvě osoby

 Kontaktování vylosovaných Soutěžících

Soutěžící bere na vědomí, že registrací do Soutěže souhlasí s tím, že Organizátor může využít jeho osobní údaje pro potřeby Soutěže a kontaktování jeho osoby v případě výhry.

Osobní údaje

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Správci osobních údajů jsou Pořadatel a Organizátor Soutěže.

Předané osobní údaje jsou využity k zařazení konkrétní osoby mezi účastníky Soutěže, vyhodnocení Soutěže, zaslání nebo předání výhry a k informování účastníků o nadcházejících pochodech. Tyto činnosti vykonává Pořadatel ve spolupráci s Organizátorem Soutěže.

Právním titulem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 1 rok ode dne ukončení Soutěže.

Osobní údaje budou zpracovány Pořadatelem a Organizátorem Soutěže.

Soutěžící má v rámci zpracování osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Právo na omezení nebo blokaci zpracování osobních údajů
 • Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu
 • Právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se Soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v Soutěži.

V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na Pořadatele na adrese jeho sídla nebo na info@ceskypesky.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce Soutěže může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies"), a to za účelem usnadnění technického chodu této webové stránky, k provedení Soutěže a k dalším marketingovým účelům Pořadatele. Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.

Ostatní ustanovení a podmínky

Přesné specifikace výhry určí výhradně Pořadatel. Zobrazení Výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené výherci v důsledku použití Výhry.

Výherci nejsou oprávněni požadovat finanční nebo jiné druhy plnění jako náhradu výhry. Pořadatel není jinak povinen poskytnout výherci plnění jakýmkoliv jiným způsobem a výherci nebudou mít nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Pořadatele, které není výslovně uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za kvalitu a množství výher poskytnutých třetími stranami. Odpovědnost za případné vady je nutné uplatnit přímo u dodavatele výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit výhry podle vlastního uvážení.

Soutěžící může být ze Soutěže vyloučen, pokud Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly Soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v Soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo Organizátor jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy Pořadatele nebo Organizátora, může být ze Soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze Soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají Pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu Soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla Soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k odeslání registrace a jinému jednání v rámci Soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci Soutěže Pořadatel nebo Organizátor zaviní.

Pořadatel ani Organizátor neposkytují v souvislosti se Soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v Soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže, včetně posouzení splnění podmínek Soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se Soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícími, Organizátorem a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli nedoručené zprávy nebo za nedoručení výhry v souvislosti s chybným uvedením osobních údajů soutěžícího.

Organizátor rozhodne s konečnou platností o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Vyplněním registračního formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození (dále jen „Osobní údaje"), za účelem zasílání marketingových sdělení společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku.

Beru na vědomí, že:

 • ke zpracování mých Osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu, přičemž udělení souhlasu je zcela dobrovolné;
 • tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu MAIL nebo osobně pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • mám právo na přístup k Osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR").

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

V Praze dne 1. 5. 2021

Tento projekt vznikl ve spolupráci s Klubem českých turistů.

Top